Geen zandindustrie IJsselmeer


Stand van zaken

Op woensdag 13 Februari 2019 stemde de gemeenteraad van de Fryske Marren tegen het bestemmingsplan Industriezandwinning IJsselmeer. Dat betekent dat het eiland met zandfabriek niet aangelegd mag worden. Ook zullen nu de aangevraagde omgevingsvergunningen voor het winnen van zand in het IJsselmeer voor de kust van Gaasterland niet meer afgegeven worden.

De gevolgde procedure is tijdens het traject al meerdere keren door de Minister bekeken. Er is vastgesteld dat deze goed en zorgvuldig is verlopen. Maar het staat de zandwinner, Koninklijke Smals BV, vrij dit te laten toetsen door de rechter.

Op 5 april hebben B&W de Fryske Marren aan alle indieners van een zienswijze laten weten dat Smals beroep tegen het weigeringsbesluit van de raad heeft ingediend. Belanghebbenden (onder andere alle indieners / ondertekenaars van een zienswijze) kunnen als belanghebbende deelnemen als partij aan de zaak.

Hoorzitting Raad van State

Op 5 november 2020 heeft de hoorzitting bij de Raad van State plaats gevonden, alle partijen hebben ruim de mogelijkheid gekregen hun standpunten toe te lichten. De uitspraak volgde op 23 december:

Finale streep door zandwinning in het IJsselmeer:
Uitspraak Raad van State

….. “Conclusie

Het beroep van Smals tegen het besluit van de raad van 1 april 2019 om het bestemmingsplan “IJsselmeer – Industriezandwinning” niet vast te stellen, is ongegrond.”

U kunt de uitspraak hier downloaden


Dank aan iedereen die geholpen heeft dit onzalige plan te keren!

Waar gaat dit over

Een groot zandwinbedrijf, Koninklijke Smals BV wil voor minimaal 30 jaar met een industrie-eiland 24 uur per dag, 7 dagen per week, zand winnen in het IJsselmeer voor de kust van Gaasterland. De industrie gebouwen op dit eiland worden tot 22 meter hoog (vergelijkbaar met een flat van ongeveer 7 verdiepingen) en tot 100 meter breed. Op deze manier en schaal is nog niet eerder zand gewonnen. De industrie veroorzaakt dag en nacht geluidsoverlast op de Friese kust. Om 24 uur te kunnen werken is het eiland ook ’s nachts verlicht. Het gaat om een gebied van 250 hectare. Het IJsselmeer is ter plekke nu 4,7 m diep en op het diepste punt ongeveer 7 m. De rand van de 60 meter diepe en 1,8km doorsnede winput komt op 4,5 km van de Gaasterlandse kliffenkust te liggen.  

Weergave van het eiland (rode stip) in het wingebied (groene cirkel). Het eiland met gebouwen is volgens het MER in een omtrek van 25 km te zien, (grote blauwe cirkel).
Klik op de ballonnetjes om de voorspelde toename in geluid te zien bij een aantal punten aan de Friese IJsselmeerkust.

Gaasterland is beschermd als Nationaal Landschap, het IJsselmeer als Europees Natura 2000 gebied. De oeverlanden / wetlands zijn beschermd als Staatsnatuurmonument. De overheden hebben gezamenlijk het IJsselmeer Beheerplan opgesteld met blauwe en groene zones waar eventueel zandwinning activiteiten mogelijk zijn en rode zones waar expliciet geen zandwinning activiteiten zijn toegestaan tenzij er absoluut geen alternatieven zijn. 

Fig 5.4 Kansrijkheid voor toestaan zandwinning in het IJsselmeer

Juist in zo’n rode zone wil Rijkswaterstaat met Smals industriële zandwinning laten plaatsvinden. Dit is niet begrijpelijk. In dit beschermde natuurgebied hoort geen industriële zandwinning thuis. Dat gaat ten koste van het uitzicht en ruim 200 hectare leefgebied van vissen en vogels
De gezamenlijke natuurorganisaties, de Vissersbond en omwonenden van de Gaasterlandse kliffenkust vragen RWS en de gemeente de Fryske Marren hieraan niet mee te werken.

Filmmaker Rob Busquet maakte in opdracht van Bosk en Greide een mooie film over de voorgenomen plannen: “Ons IJsselmeer, laat je geen zand in de ogen strooien”