Alle datums op een rijtje

Via welke stappen en tijdslijnen zijn we gekomen tot de vergunning aanvraag zandwinning in het IJsselmeer. Incl. bronvermeldingen.

DatumOmschrijvingBron*SubOpmerking
9-jul-04Startnotitie zandwinning IJsselmeer opgesteld1
30-nov-05publicatie startnotitie zandwinning IJsselmeer Staatscourant7p16Win gebied 100 ha, geen eiland (Lemmer)
10-feb-06Advies voor richtlijnen door comissie MER7p17
?-?-07Start onderzoek zandwinning IJsselmeer7P10Lemmer
27-apr-08Bijeenkomst Projectgroep en klankbordgroep21p1Win locatie NOP
Dec. 20091ste Kamer comissie stelt zich op de hoogte16P181 á 1,5 m ton per jaar / 20 tot 25 jaar / Gaasterand
16-mrt-11voornemen door Smals aan RWS bekend gemaakt7p15
18-mei-11bestemmingsplanovereenkomst Gaasterlân-Sleat en Smals5p84
10-jun-11Notitie reikweidte en detailnivo ter inzage7p16
?-?-2011Zienswijze Stichting Waterrecreatie, HISWA, BBZ, Watersportverbond en Sportvisserij Nederland23zijn wij derhalve van mening dat alternatieven nader moeten worden onderzocht en in de verdere besluitvorming moeten worden meegenomen.
13-mei-13Inloopavond voor bewoners Oudemirdum en belangstellenden21P2
1-jan-14Fusie Gemeentes5P10
8-jun-15Smals en Gemeente komen verlaging bijdrage aan gemeente DFM door Smals overeen15p1I.v.m. teruggelopen vraag zand. Ook uitstel tot na 2020 i.v.m. langere opbrengst bestaande zandputten
18-jun-15Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.19Kabeltracé komt nog aan land op eigen terrein Smals op erf Betonpleats
19-jun-15Voorontwerp ter inzage5P8611 reacties, Gasunie, Fryslan, Wetterskip, Waterschap zuiderzeeland, Brandweer Fryslan, gemeente NOP, Blauwe hart, Gaasterlân Natuerlân, ir. Nijboer, W. Bult, RWS. 20 Punten, 0 inhoudelijke wijzigingen in het plan
26-jun-15Vergunningsaanvragen ingediend bij gemeente inclusief MER en Passende Beoordeling21P2
24-sep-15Voorlopig MER advies uitgebracht19De Commissie adviseert daarom het rapport aan te passen en daarna pas besluiten te nemen over de zandwinning.
16-nov-15Aanvraag toetsingaanvulling op het mer19
25-nov-15Advies uitgebracht19De Commissie adviseert daarom alsnog aanvullende maatregelen uit te werken die teveel verstoring van vogels door scheepvaartbewegingen voorkomt. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om het uitsluiten van scheepvaartbewegingen in bepaalde perioden
4-jan-16Aanvraag toetsing 2e aanvulling op het MER19
11-feb-16Advies uitgebracht19De Commissie constateert echter dat met deze maatregelen nog niet aan de eisen van de natuurwetgeving wordt voldaan.
30-apr-16Natura 2000 ontwerp- beheerplan IJsselmeergebied 2016 - 202124
15-sep-16Berging bommenwerper afgerond7p195
27-jul-17Vergunningsaanvragen ingediend bij gemeente inclusief MER en Passende Beoordeling. RWS vraagt MER advies aan.21P2Navraag bij Cie-m.e.r. leert dat er géén advies gevraagd is na Feb. 2016
31-okt-18Natura 2000 beheerplan IJsselmeergebied 2016 - 202125
6-nov-17Ontvangst van gevraagde aanvullende informatie op de vergunningaanvragen.21P2
21-feb-18College B&W stemt in met ontwerp bestemmingsplan en twee omgevingsvergunningen4
2-mrt-18Ontwerpbesluiten zichtbaar voor publiek2
22-mrt-18Informatie avond Mar en klif2
12-apr-18Uiterste datum zienswijzen ingediend17
11-sep-18Provincie Fryslân geeft verklaring van geen bezwaar af21P2Bijna 2 maanden vóór publicatie antwoordnota op zienswijzen
2-nov-18Bekendmaking publicatie antwoordnota18Meer dan 200 suggesties / bezwaren, 0 inhoudelijke wijzigingen
28-nov-18Besluit bestemmingsplan en omgevingsvergunningen door de raad20Uitgesteld
4-2-2019Petear zandwinning22p1Planning
13-2-2019Debat en mogelijk besluit zandwinning22p1Planning
27-2-2019Besluit zandwinning (indien niet op 13 feb)22p1Planning

*Bronnen:

1      https://www.commissiemer.nl/zoeken?q=zandwinning+ijsselmeer
2      2. RV gew vastst bplan Industriezandwinning IJsselmeer
4      4. Collegeadvies-Vaststellen bestplan Industriezandwinning IJsselmeer en bkp-anoniem
5      5. Bijlage 1-Ontwerpbplan Industriezandwinning IJsselmeer
7      7. Bijlage 3-MilieuEffectRapport Industriezandwinning IJsselmeer (Antea)
15    15. bijlage 11-addendum gerediceerd- Anoniem
16    Slotadvies van de Commissie Taakstellingen en flankerend beleid voor de beton- en metselzandvoorziening
17    copy DFM website pagina
18    Brief gemeente
19    https://www.commissiemer.nl/adviezen/3062
20   Website gemeente
21    Website gemeente
22    Artikel Friesch Dagblad Accent