Alle datums op een rijtje

Een tijdslijn overzicht vanaf de eerste onderzoeken in 2004 tot aan de huidige stand van zaken.
Incl. bronvermeldingen.

 

 

23 december 2020
23 december 2020

Uitspraak Raad van State

Beroep van Smals ongegrond.

Conclusie

Het beroep van Smals tegen het besluit van de raad van 1 april 2019 om het bestemmingsplan “IJsselmeer – Industriezandwinning” niet vast te stellen, is ongegrond.”

5 november 2020
5 november 2020

Hoorzitting Raad van State

alle partijen krijgen ruim de mogelijkheid om hun standpunten toe te lichten.

17 mei 2019
17 mei 2019

Smals tekent beroep aan bij Raad van State

Bron 23

23 februari 2019
23 februari 2019

Raad De Fryske Marren stemt tegen zandwinning: 11 voor 19 tegen

Bron 23

4 februari 2019
4 februari 2019

Petear over de zandwinning

Bron 23

28 november 2018
28 november 2018

Besluit bestemmingsplan en omgevingsvergunningen door de raad

Bron 20

Uitgesteld, raad wacht Petear af.

8 november 2018
8 november 2018

Hoorzitting Oudemirdum

Bron 23

Organisaties als het Fryske Gea, Natuurmonumenten en Bosk en Greide laten hun visie horen

2 november 2018
2 november 2018

Bekendmaking publicatie antwoordnota

Bron 18

Meer dan 200 suggesties / bezwaren, geen inhoudelijke wijzigingen

11 september 2018
11 september 2018

Provincie Fryslân geeft verklaring van geen bezwaar af

Bron 21, p2

12 april 2018
12 april 2018

Uiterste indiendatum zienswijzen

Bron 17

22 maart 2018
22 maart 2018

Informatie avond Mar en klif

Bron 2

2 maart 2018
2 maart 2018

Ontwerpbesluiten zichtbaar voor publiek

Bron 2

21 februari 2018
21 februari 2018

College B&W stemt in met ontwerp bestemmingsplan en twee omgevingsvergunningen

Bron 4

6 november 2017
6 november 2017

Ontvangst van gevraagde aanvullende informatie op de vergunningaanvragen.

Bron 21, p2

31 oktober 2017
31 oktober 2017

Natura 2000 beheerplan IJsselmeergebied 2016 - 2021

Bron 25

27 juli 2017
27 juli 2017

Vergunningsaanvragen ingediend bij gemeente inclusief MER en Passende Beoordeling. RWS vraagt MER advies aan.

Bron 21, p2

Navraag bij Cie-m.e.r. leert dat er géén advies gevraagd is na Feb. 2016

15 september 2016
15 september 2016

Berging bommenwerper afgerond

Bron 7, p195

30 april 2016
30 april 2016

Natura 2000 ontwerp- beheerplan IJsselmeergebied 2016 - 2021

Bron 24

11 februari 2016
11 februari 2016

Advies uitgebracht

Bron 19

"De Commissie constateert echter dat met deze maatregelen nog niet aan de eisen van de natuurwetgeving wordt voldaan."

4 januari 2016
4 januari 2016

Aanvraag toetsing 2e aanvulling op het MER

Bron 19

26 november 2015
26 november 2015

Advies uitgebracht

Bron 19

De Commissie adviseert daarom alsnog aanvullende maatregelen uit te werken die teveel verstoring van vogels door scheepvaartbewegingen voorkomt. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om het uitsluiten van scheepvaartbewegingen in bepaalde perioden

16 november 2015
16 november 2015

Aanvraag toetsingaanvulling op het mer

Bron 19

24 september 2015
24 september 2015

Voorlopig MER advies uitgebracht

Bron 19

26 juni 2015
26 juni 2015

Vergunningsaanvragen ingediend bij gemeente inclusief MER en Passende Beoordeling

Bron 21, p2

19 juni 2015
19 juni 2015

Voorontwerp ter inzage

Bron 5, p86

11 reacties, Gasunie, Fryslan, Wetterskip, Waterschap zuiderzeeland, Brandweer Fryslan, gemeente NOP, Blauwe hart, Gaasterlân Natuerlân, ir. Nijboer, W. Bult, RWS. 20 Punten, geen inhoudelijke wijzigingen in het plan

18 juni 2015
18 juni 2015

Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.

Bron 19

Kabeltracé komt nog aan land op eigen terrein Smals op erf Betonpleats

8 juni 2015
8 juni 2015

Smals en Gemeente komen verlaging bijdrage aan gemeente DFM door Smals overeen

Bron 15, p1

1 januari 2014
1 januari 2014

Fusie Gemeentes

Bron 5, p10

13 mei 2013
13 mei 2013

Inloopavond voor bewoners Oudemirdum en belangstellenden

Bron 21, p2

2011
2011

Zienswijze Stichting Waterrecreatie, HISWA, BBZ, Watersportverbond en Sportvisserij Nederland

Bron 23

zijn wij derhalve van mening dat alternatieven nader moeten worden onderzocht en in de verdere besluitvorming moeten worden meegenomen.

10 juni 2011
10 juni 2011

Notitie reikweidte en detailnivo ter inzage

Bron 7, p16

18 mei 2011
18 mei 2011

bestemmingsplanovereenkomst Gaasterlân-Sleat en Smals

Bron 5, p84

16 maart 2011
16 maart 2011

voornemen door Smals aan RWS bekend gemaakt

Bron 7, p15

december 2009
december 2009

1ste Kamer commissie stelt zich op de hoogte

Bron 16, p18

1 á 1,5 m ton per jaar / 20 tot 25 jaar / Gaasterland

27 april 08
27 april 08

Bijeenkomst Projectgroep en klankbordgroep

Bron: 21, p1

Winlocatie NOP

2007
2007

Start onderzoek zandwinning IJsselmeer

Bron: 7, p10

Lemmer

10 februari 2006
10 februari 2006

Advies voor richtlijnen door comissie MER

Bron: 7, p17

30 november 2005
30 november 2005

publicatie startnotitie zandwinning IJsselmeer Staatscourant

Win gebied 100 ha, geen eiland (Lemmer)

Bron: 7, p16

9 july 2004
9 july 2004

Startnotitie zandwinning IJsselmeer opgesteld

Bron: 1

*Bronnen:
1    https://www.commissiemer.nl/zoeken?q=zandwinning+ijsselmeer
2    2. RV gew vastst bplan Industriezandwinning IJsselmeer
4    4. Collegeadvies-Vaststellen bestplan Industriezandwinning IJsselmeer en bkp-anoniem
5    5. Bijlage 1-Ontwerpbplan Industriezandwinning IJsselmeer
7    7. Bijlage 3-MilieuEffectRapport Industriezandwinning IJsselmeer (Antea)
15 15. bijlage 11-addendum gerediceerd- Anoniem
16 Slotadvies van de Commissie Taakstellingen en flankerend beleid voor de beton- en metselzandvoorziening
17 copy DFM website pagina
18 Brief gemeente
19 https://www.commissiemer.nl/adviezen/3062
20 Website gemeente
21 Website gemeente
22 Artikel Friesch Dagblad
23 Actueel pagina van Geen zandindustrie IJsselmeer website
24 Raad van State 
publicatie