Actueel

08 maart 2024 – Parseberjocht Sjenswize op Notitie Reikwijdte en Detailniveau Aksjegroep Murns Aldemardum Himmelum en oaren

 

19 feb 2024 – Zienswijze inzake de Notitie Reikwijdte en Detailniveau.

 

Een combinatie van organisaties van de groep Geen Zandindustrie IJsselmeer, te weten: Gaasterlân Natuerlân, Vogelbescherming Nederland, IJsselmeervereniging en Aksjegroep Murns, Aldemardum en Himmelum, heeft een zienswijze ingediend m.b.t. de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD).

Zienswijze inzake de Notitie Reikwijdte en Detailniveau

09 jan 2024 – Notitie Reikwijdte en Detailniveau en Participatieplan.

Tot en met maandag 19 februari 2024 kunt u een zienswijze indienen over de Notitie Reikwijdte en Detailniveau en het Participatieplan van het Programma Zandwinning IJsselmeergebied 2025-2050.

 

De NRD is de earste stap op wei nei in planMER. Yn de NRD wurdt beskreaun wat yn de plan-MER ûndersocht wurde moat en hoe’t dat beoardiele wurdt. Hokker kriteria brûkt wurde om te beoardielen oft yn in it gebiet sânwinning plakfine mei. Geen Zandindustrie IJsselmeer is dwaande in Sjenswize op te stellen.25 mei 2022 – Agenda en Verslag overleg Rijksoverheid – Natuur- en bewonersorganisaties Friese IJsselmeerkust over nieuwe zandwinstrategie voor het IJsselmeergebied.


14 februari 2022 – Reactie IenW op brief “falend toezicht”.20 januari 2022 – Brief aan overheden inzake falend toezicht natura 2000 status IJsselmeer


26 september 2021 –
15 en 18 oktober:
Himmelaksje Fryske Iselmarkust
Schoonmaakactie Friese IJsselmeerkust


23 december 2020 – Uitspraak Raad van State: Beroep van Smals is ongegrond
Uitspraak


5 november 2020 – Bewoners Gaasterlandse IJsselmeerkust bij de RvS:

Toelichting kustbewoners m.b.t. zicht en geluid


5 november 2020 – Bewoners Gaasterlandse IJsselmeerkust bij de RvS:

Toelichting kustbewoners m.b.t. strijdigheid met verdragen


5 november 2020 – IJsselmeervereniging en It Fryske Gea bij RvS:

Openingspleidooi


20 oktober 2020 – Persbericht Geen Zandindustrie IJsselmeer:

Frysk / Nederlands


30 september 2020 – Raad van State: Hoorzitting gepland op 5 november 2020.


24 maart 2020 – Provinsjale Steaten: VVGB zandwinning niet meer geldig na PAS uitspraak RvS


29 november 2019 – Uiteenzetting Geen Zandindustrie IJsselmeer (9 pagina’s, 5 MB)


14 november 2019 – Mededeling Raad van State, behandeling tijdens openbare zitting op nader te bepalen datum.


12 november 2019 – Reactie Smals (22 pagina’s 7 MB)


30 oktober 2019 – Verzoek van RvS aan Smals om reactie op verzoek DFM voor vereenvoudigde behandeling. (3 pagina’s 0,5 MB)


10 oktober 2019 – Eerste reactie Smals BV op het verzoek van DFM om vereenvoudigde behandeling (6 pagina’s 1 MB).

 


4 oktober 2019 – Het verweerschrift plus verzoek om vereenvoudigde behandeling van de gemeente De Fryske Marren tegen het beroep van Smals BV (71 pagina’s 23 MB)

 


In memoriam Alje Zandt

Met veel verdriet moeten we melden dat Alje Zandt zondagnacht 2 september is overleden. We danken Alje voor al het meedenken en werken achter de schermen als het gaat om de zandwinning IJsselmeer.

In memoriam Alje Zandt Natuurmonumenten


30 july 2019 – B&W freegje nammers de Ried in een brief oan de Provinsje om de ‘Verklaring Van Geen Bezwaar’ yn te lûken.


29 mei 2019 – Door de “PAS” uitspraak van de RvS is de “Verklaring Van Geen Bezwaar” niet langer geldig.


17 mei 2019 – Het beroep dat Smals BV heeft aangetekend tegen de beslissing van de gemeenteraad van De Fryske Marren kunt u hier downloaden . (57 pagina’s, 18 MB).


15 april 2019: Verzoek aan belanghebbenden om deel te nemen aan de beroepszaak


 12 maart 2019: FNP dient motie in om Provincie te verzoeken VVGB in te trekken. 

13 feb 2019 – Lieuwe werd op zijn wenken bedient, DFM stemde tegen de zandwinning


 

13 feb 2019 Raad De Fryske Marren stemt tegen zandwinning: 11 voor 19 tegen.


 

13 feb 2019 Antwoord op vragen van de leden Kröger en Bromet over de plannen voor grootschalige zandwinning in het IJsselmeer voor de kust van Friesland
Minister herhaalt: “…geen sprake van een situatie waarin de zandwinning prevaleert” en “Daarmee wordt een belangrijke (finale) afweging gelaten aan de gemeente De Fryske Marren


FNP De Fryske Marren stimt tsjin sânwinning yn Iselmar


https://youtu.be/StThHRHiT8s
4 feb 2019 – Een samenvatting van de “one liners” op het Petear door Radio Spannenburg


4 feb 2019 – De bijlagen bij de bezwaren van Drs. Jan Veeken


Dichter van Fryslân Eeltsje Hettinga over de voorgenomen zandwinning


Baksteen door de ruit bij fractievoorzitter VVD

Zaterdagavond is er een baksteen door de ruit gegooid bij
VVD-Fractievoorzitter Olaf Storms in Balk.

Het artikel vermeldt niet hoe het komt dat de politie denkt
dat dit aan de zandwinning gelinkt is. Wij distantiëren ons echter nadrukkelijk
van iedere vorm van geweld en veroordelen deze afschuwelijke actie. Het comité
wenst Olaf Storms en zijn gezin veel sterkte. Wij blijven de discussie op
argumenten voeren en hopen dat de dader(s) snel gevonden worden.

Zo gaan we niet met elkaar om!

Comité Geen zandindustrie IJsselmeer 


 Moandei 4 febrewaris mei de Gaasterlân express nei De Jouwer!

Gean mei, lit de gemeenteried sjen datst tsjin de sânwinning bistNim freonen en kunde en famylje mei!

De Gemeenteried behannelt de sânwinning 4 febrewaris yn in PETEAR. Dat is in ûnderdiel fan de nije fergaderstruktuer fan de gemeente. Yn de riedsseal binne wij stil, it is in stil protest.

 


 


15 jan 2019 – Natuurmonumenten: Verklaring van Geen Bezwaar provincie veel te vroeg en onterecht afgegeven.


https://youtu.be/oPQEAYebPkQ
9 jan 2019 – Radio Spannenburg, interview met Baukje Miedema i.v.m. de voorgenomen zandwinning in het IJsselmeer voor Gaasterland.


https://youtu.be/BGeh9AlOFRA
Vocal Roses – Kwetsber sân (protestliet sânwinning Iselmar)

 


https://www.youtube.com/watch?v=1EBFo7HW1f0
Lit sitte dat sân – protestliet aksjekomitee Sânwinning NEE!


01 jan 2019: Feiten en Fictie

Gemeente de Fryske Marren heeft een Vraag en Antwoord pagina op haar website gezet. Comité geen zandindustrie IJsselmeer geeft op deze pagina een toelichting op een aantal van de antwoorden.

 


30 dec 2018: Bosk & Greide opent rekening

Zoals u misschien begrijpt maken de mensen achter Geen zandindustrie IJsselmeer inmiddels aardig wat onkosten. Zo zijn er de protestborden, flyers, affiches maar ook het afhuren van een zaal voor de hoorzitting en bussen voor de demonstratie in Joure en nog veel meer. Veel van die kosten worden door de mensen zelf gedragen maar ook organisaties als Bosk en Greide, Gaasterlân Natuerlân, It Fryske Gea en Natuurmonumenten dragen bij.

Mocht u onze activiteiten een warm hart toedragen heeft Bosk en Greide een rekening voor dit doel geopend:

NL 39 RABO 0335141919 t.n.v. Bosk en Greide.

De rekening wordt beheerd door de penningmeester van B&G. Iedere bijdrage wordt enorm op prijs gesteld.

Comité Geen zandindustrie IJsselmeer


22 dec 2018 – Bosk en Greide verstuurd een brief m.b.t. de tekortkomingen in de MER en de m.e.r. procedure aan de voltallige gemeenteraad en B&W van de Fryske Marren.

 


21 dec 2018 – MER deskundige Drs Jan Veeken: “MER onjuist en onvolledig” en tekortkomingen in de procedure.

 


13 dec 2018 – Download hieronder uw raamaffiches


9 dec 2018 – Gjinsânyndustry foar de kust fan De Fryske Marren

Op dit stuit sjogge je noch fûgels at je
bij Nijemardum of Aldemardum of Murns oer de Iselmar eagje.

Mar at wij net massaal protesteare, dan
stiet dêr takom jier in grutte sânwinyndustry op in eilân foar de kust.

In eilân fan 17 ha op 5,5 km út de kust
foar it Aldemardumer klif. It heechste gebouw is 22 meter. Loadsen fan 100
meter lang. Twa sânsûgers bin dei en nacht sân oan it opslurpen oant in djipte
fan 60 meter. We sille dy yndustry sjen. We sille dat lûd dei en nacht hearre.
Der komt in soad fersmoarging bij te pas.

De sifers wize út dat  de kuststrook en it doarp Aldemardum in
oanmerkelike lûdtaname te wachtsjen stiet. It is net goed foar de natuer, it is
net goed foar ús en it is net goed foar it toerisme.

Us gemeenteried giet oer de fergunning. Se
ha it beslút oer dizze kwestje útsteld. Der is in soad druk fan de befolking en
organisaasjes om dit plan te kearen. En oan de oare kant moat de Ried it
opnimme tsjin grutte krachten: de Minister, Rykswettersteat en de Provinsje
dy’t dit plan trochsette wolle. Se kinne alle stipe brûke dy’t se fan ús, de
bewenners, krije kinne. Hoe mear bewenners NEE sizze, hoe grutter it draachflak
foar de Ried om NEE te stimmen. Op ús Site steane ferskillende aksjes dêr’t je
thús oan meidwaan kinne.

   • De hantekeninge-aksje. Doch mei en
    set je hantekening op de petysje. Elke stim telt!

   • Affysjes op de ruten: download in
    affysje en hingje dy foar de ruten! Printsje drekt ek mar in eksimplaar foar de
    buorlju. Dy sizze fast ek NEE tsjin Sânyndystry foar de kust fan De Fryske
    Marren.

  Comité Geen Zandindustrie IJsselmeer


  8 dec 2018 – Oeral NEE bij de dyk

  We wolle it NEE graach sjen litte oan ús Gemeenteried. Us appgroep hat fan ‘e wike 13 grutte buorden makke. At de ferve droech is sette wij dy op opfallende plakken bij de dyk.
  Hjir en dêr sjogge je ek al protestbuorden yn tunen. We dogge in berop op jim om sels in boerd yn de tún te setten. It hoecht net enoarm grut. At it NEE der mar opstiet binne je al in hiel ein.

  Wat ideeën foar teksten:
  Sânyndustry? Nee
  Zandindustrie? Nee
  Zand boren? Kust verloren
  De kliffenkust laat ‘m met rust
  Stop Zandindustrie Gaasterland
  Zandindustrie IJsselmeer: Stem tegen!
  It liket ienfâldich en dat is it ek: stim NEE
  Gjin sânyndustry foar de kust fan Gaasterlân

   

  8 dec 2018 – De aardappel wordt alsmaar heter.


  6 dec 2108 – Motie van GL, D66 en CU over een zorgvuldig besluit over de zandwinning IJsselmeer met algemene stemmen aangenomen!


  3 dec 2018: We kregen deze mooie affiches toegestuurd, de QR codes verwijzen naar deze website. Ook te downloaden in 1689×1200 formaat. 


   

  2 DEC 2018 – Volg het goede voorbeeld van Wietske!


  De visie van Wim Swart op de raadvergadering van 28 November.

   

  30 nov 2018: De visie van Wim Swart op de raadvergadering van 28 November.


   

  28 nov 2018 – de tekst van het nu al beroemde protestlied

  26 nov 2018 – Minister ziet geen aanleiding voor een aanwijzing. In antwoord op Tweede Kamer vragen van Mevrouw Dik-Faber (ChristenUnie) en Mevrouw Kröger (GroenLinks) stelt Minister Van Nieuwenhuizen-Wijbenga dat er geen aanleiding is om te veronderstellen dat een een aanwijzing aan de orde is.

  28 nov 2018 – The vocal roses met het protestlied van Henk Lansheer

  Donderdag 8 november werd in Oudemirdum een hoorzitting gehouden tegen de geplande zandwinning in het IJsselmeer. Organisaties als het Fryske Gea, Natuurmonumenten en Bosk en Greide lieten hun visie horen.