Verzoek om als partij deel te nemen aan de beroepszaken

Indieners van een zienswijze m.b.t. de voorgenomen plannen tot grootschalige zandwinning in het IJsselmeer hebben 4 april 2018 van de Fryske Marren bericht gekregen. Dit bericht heeft betrekking op de weigering van de gemeenteraad om het bestemmingsplan IJsselmeer – Industriezandwinning vast te stellen. Ook wordt daarin aangegeven dat Smals beroep tegen dit besluit heeft ingediend en dat belanghebbenden de Raad van State kunnen vragen om als partij deel te nemen aan deze zaak / zaken.

Het comité Geen zandindustrie IJsselmeer heeft besloten als partij deel te nemen. Dit om, waar nodig, de argumentatie van de gemeente te ondersteunen of versterken met juridische argumenten van de direct betrokken personen en organisaties. In het comité zijn de juridische krachten gebundeld van It Fryske Gea, Natuur Monumenten en de IJsselmeervereniging.

Het comité verzoekt alle indieners van zienswijzen om zich ook als derden-belanghebbenden te voegen in deze zaak om een sterk signaal af te geven naar de Raad van State.

Als partij deel nemen kan op twee manieren:

  1. Via het comité Geen zandindustrie IJsselmeer onze vertegenwoordiger (Auke Wouda, vof Mamores) te machtigen als vertegenwoordiger bij de Raad van State in de zaken van Smals tegen de Gemeente de Fryske Marren.
  2. Zelf een bericht aan de Raad van State sturen om als derde-belanghebbende te worden toegevoegd. Dit heeft niet de voorkeur, omdat de Raad van State dan dikke stapels stukken in zoveelvoud moet rond sturen.

Voor beide methodes is een model beschikbaar waar u eenvoudig u gegevens kunt invullen. Voor het machtigingsformulier geldt dat, wanneer u uw e-mail adres invult, u via e-mail de stukken toegestuurd krijgt en op de hoogte wordt gehouden van het verloop, datums van de zittingen etc.

Het deelnemen als partij heeft op zichzelf geen financiële gevolgen, er is geen griffierecht verschuldigd. Ook wanneer u zich laat vertegenwoordigen via het comité Geen zandindustrie IJsselmeer zijn daar geen kosten aan verbonden. Vanzelfsprekend wordt een vrijwillige bijdrage door betrokkenen zeer op prijs gesteld, zie daarvoor dit bericht elders op deze website. Mocht u er voor kiezen u zelf als partij aan te melden en (in een later stadium) juridisch te laten bijstaan kan die juridische bijstand wel kosten met zich meebrengen.

Let wel: uitsluitend belanghebbenden kunnen zich voegen als partij. Indieners van een zienswijze zijn alleen belanghebbende als ze de nadelen van de zandwinning (zicht, geluid, natuur) in voldoende mate ondervinden. In uitzonderlijke gevallen kunnen ook anderen zich als belanghebbenden melden zie deze Wikipedia pagina voor een beschrijving van het begrip Belanghebbende in bestuursrecht.
Door samen als derde-belanghebbenden op te treden maakt het voor de uiteindelijke beslissing van de Raad van State niet uit of u zelf belanghebbende bent, omdat de natuurorganisaties (IJV, NM, IFG) in ieder geval als derde-belanghebbenden zullen worden aangemerkt.